Általános Szerződési Feltételek

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük megrendelése során tanúsított bizalmát! 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt szíveskedjen elolvasni jelen ÁSZF-et, mivel megrendelésével Ön elfogadja tartalmát!

Amennyiben az ÁSZF-fel, illetve weboldalaink használatával, szolgáltatásainkkal, vagy a megrendeléssel kapcsolatban kérdése merül fel, szíveskedjen felvenni velünk a kapcsolatot a lenti elérhetőségeinken.

A Szolgáltató:

Név: MCS Tanácsadó Kft.

Székhely: 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-09-362053

Adószám: 10941496-2-43

Képviselő: Andor Ildikó

Telefonszám: +36 20 434 6299

E-mail: info@mcskft.hu

Weboldalak: www.sales-szovetseg.hu, www.sales-group.hu, www.ertekesitokiskolaja.hu (a továbbiakban: „Weboldal”) 

Vonatkozó alapfogalmak:

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz a nyomtatvány, a levél, a hirdetés, a telefon és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – az MCS Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.sales-szovetseg.hu, www.sales-group.hu, www.ertekesitokiskolaja.hu honlapokon keresztül nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza. 

A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató a www.sales-szovetseg.hu, www.sales-group.hu, www.ertekesitokiskolaja.hu honlapokon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül nyújtott szolgáltatásával értékesítési, kommunikációs és marketing tevékenységekhez kapcsolódó információkat, tanulmányokat, oktatóanyagokat, cikkeket, és egyéb tartalmakat oszt meg a Szolgáltatás felhasználóival (a továbbiakban: „Felhasználó”). A Szolgáltatás célja, hogy a Felhasználók megismerjék az értékesítéshez és a kapcsolódó szakterületekhez tartozó információkat, tudnivalókat, illetve hogy tájékoztatást kapjanak arról, hogy milyen a Szolgáltatóval együttműködve hogyan tudják fejleszteni az értékesítési képességeiket.

A Szolgáltató a www.sales-szovetseg.hu, www.sales-group.hu, www.ertekesitokiskolaja.hu weboldalakon különböző tréningeket, tréningsorozatokat, tanfolyamokat, workshopokat, meetupokat, konferenciákat, tanácsadási alkalmakat szervez, és azokhoz részvételi jogokat értékesít.

A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Felhasználó megrendeli a Szolgáltatótól a Weboldalon szereplő rendezvény, oktatóanyag, online program, tanácsadási alkalom szolgáltatást, illetve terméket.
A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető oktatóanyagok, valamint a Szolgáltató által később elkészített, és a honlapon keresztül közzétett anyagok. A Szolgáltatás nyújtója az MCS Tanácsadó Kft., aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az értékesítés fejlesztésével kapcsolatos egyéb szolgáltatások (tréningek, képzések, workshopok, tanácsadás, coaching stb.) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott, elektronikus, audio, video formátumú példányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a megrendelőgomb lenyomásával jön létre az egyéb Szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron.

A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Felhasználó által üzemeltetett weboldalakon található regisztrációs űrlap kitöltésével, és a megrendelőgomb lenyomásával jön létre. 

A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a szolgáltatással vagy termékkel, illetve a Honlappal történő bármilyen visszaélés esetén. A Honlapon kizárólag 16. életévét betöltött természetes személy vásárolhat.

A megrendelés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett megrendeléseket megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett megrendelést indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott megrendelések elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

A megbízási díj teljesítése

A www.sales-szovetseg.hu előfizetéses rendszere esetén regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. Az egyéb Szolgáltatások díjait bankkártyával vagy átutalással is lehet fizetni.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó OTP Simple nevű fizetési rendszert az OTP Mobil Kft. üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. Szolgáltató kijelenti, hogy a weboldalon megadott bankkártyaadatokhoz nem fér hozzá, azokat nem látja.
Az OTP Simple Felhasználóknak szóló tájékoztatója a https://simplepay.hu/vasarloknak/ weboldalon található, amelyet a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus úton juttat el a Felhasználóhoz. A Felhasználó az elektronikus számla kiállítását elfogadja.

Felmondás kezdeményezése

A Felhasználó a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását tartalmazó jognyilatkozatát az info@mcskft.hu e-mail címre elküldve kezdeményezheti. 

A Szolgáltatás lemondása esetén az előfizetői felülethez a hozzáférés azonnal megszűnik. A lemondással a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előre kifizetett havi díj fennmaradó része nem jár vissza.
Rendezvényre vásárolt belépőjegy nem vonható vissza.

Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike a szerződés megkötését követő 14. naptári nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik. A felmondás következménye az előfizetői fiók törlése, amely miatt az előfizetői anyagokhoz való hozzáférési lehetőség is megszűnik.

Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Felhasználó a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. Ez esetben Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét a Felhasználó bankkártyájára visszafizeti.
A fogyasztónak minősülő Felhasználó az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül elállhat.

Panaszkezelés

A Felhasználó Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@mcskft.hu

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Polgármesteri Hivatal Jegyzője
1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete
Levelezési cím: 1016 Budapest, Krisztina körút 99.

Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy elérhetővé tett anyagok (cikkek, rögzített előadások, tanulmányok stb.) szerzői jogi védelem alatt állnak. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Felhasználó a szerzői jogi védelem alatt álló weboldal elemek, anyagok vagy azok valamely részének a magáncélú szabad felhasználás körét meghaladó bármilyen további felhasználására engedélyt vagy jogot szerzett volna. A Szolgáltató a szerzői jogi védelem alatt álló weboldal elemek és anyagok minden további felhasználását – ideértve, de nem kizárólagosan azok másolását, többszörözését, átdolgozását, fordítását, nyilvános előadását, internet vagy más eszköz útján történő bármilyen nyilvánossághoz közvetítését, weblink útján vagy más hasonló módon történő hozzáférhetővé tételét – kifejezetten megtiltja. 

A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.
A jogtulajdonos: MCS Tanácsadó Kft.

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. szöveg, kép, hang, videó, stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Mindazonáltal a másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi (így különösen, Ptk., Btk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.) előírásoknak. 

A honlap bármely alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy részben történő – akár on-line, akár nyomtatott formában történő – reprodukálni és/vagy nyilvánosan közzétenni, továbbá egyéb módon felhasználni (így különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy zárt adatbázisban felhasználni; adatokat megváltoztatni vagy eltérő célra felhasználni; stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet. Mindazonáltal a Szolgáltató minden jogát fenntartja a honlap egésze vagy bármely részlete terjesztése és egyéb módon történő felhasználása tekintetében. 

Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap vagy akár annak egy részletének vagy bármely alkotóelemének (pl.: termék, szolgáltatás) üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása vagy egyéb módon történő felhasználása. 

Tilos a honlap használatával, a termékek és/vagy szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása, valamint a Fogyasztói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése. Tiltott bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a honlap vagy annak bármely része módosítható.

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (Ptk., Btk., szerzői jogi törvény) jogkövetkezményeket vonja maga után.
Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítása nélkül – azonnal jogi úton fellépjen. 

Az előzőeken túlmenően a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlap fentiekben történő jogsértő – Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő – használata, felhasználása esetén – közjegyzői tanúsítás útján igazolt – jogszerűtlenül felhasznált (pl.: másolt, többszörözött, nyilvánosságra hozott, stb.) oldalak vonatkozásában 500.000 Ft + Áfa, azaz napi ötszázezer forint + Áfa összegű kötbért állapítson meg és követeljen a jogsértővel szemben. Jogsértő a jogsértő magatartás tanúsításával – azaz a honlap egészének vagy egy részének jogszerűtlen felhasználásával – kifejezetten – magára nézve kötelezően alkalmazandó módon – elfogadja a jelen kötbér kikötési megállapodást. Jogsértő Fogyasztó a kötbéren túlmenően köteles a Szolgáltatónak a jogsértésből eredő egyéb kárait, költségeit megtéríteni.

A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.